Skip to main content

Inför din resa

Att resa, om så bara för en dag, berikar oss med många trevliga möten. Möten med människor och nya platser i Sverige, i Norden och ut i Europa. Vi erbjuder resor från en dag till resor uppemot ett par veckor. Vi åker med buss men också med flyg och båt. I vissa fall även i kombinationer.

Utbudet är stort och som alltid erbjuder vi både gammalt och nytt, vilket övertygar oss om att du kommer att hitta något som passar just dig.

Fritextsökning

Resevillkor

Allmänna resevillkor för sällskapsresor

Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor med den lydelse som framgår av texten i detta dokument.

Ändringarna i Allmänna villkor för paketresor gäller för resor som säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 oktober 2002.
Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar i programmet samt prisändringar. 
Samtliga priser är kalkylerade efter november året innan resans avgångsdatum.

Allmänna villkor för paketresor


1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon
annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får
dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris,
eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift
enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Avtalet är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna
i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är
oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
b. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris. För KB-Resor, Nilsbuss och Ramkvillabuss är denna kostnad 300 kronor. Plus ev. kostnad för arrangemangsbiljett.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris. Plus ev. kostnad för arrangemangsbiljett.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris. Plus ev. kostnad för arrangemangsbiljett.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.1.5 För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning
senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
b. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av
arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor. För Nilsbuss, KB-Resor och Ramkvillabuss är denna
kostnad 300 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led
eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av
allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för
resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till
denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att
resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Hos Nilsbuss, KB-Resor och Ramkvillabuss skall resenär ifall som angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering i
enkelrum istället för tvåbäddsrum. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2.
- 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till
kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för
resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas
med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna omgående.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören
har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för
extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären
får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda
avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda
detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resan.
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan underrättats om att resan ställts in (vid resor med
en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), Vid 1 dagsresor gäller endast 1 dag före avresan vid 2-3 dagars resor
senast 7 dagar före, eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och
vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader, eller
2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning
är av sådant slag som anges i 1 -3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma
belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kronor.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning
enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kronor.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller
utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena
på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister.
6.1 Uteblivna prestationer.
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för
resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri
från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i
ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning.
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik
ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad
denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
6.4 Nilsbuss och KB-Resor förbehåller sig rätten att ställa in utflykter så inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts eller då förutsättningarna för utflykten förändrats så mycket
att den inte längre går att genomföra.
6.5 Nilsbuss och KB-Resor förbehåller sig rätten att ändra färdsätt i samband med anslutningsresa då inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts för att anslutningsresan skall
kunna genomföras som planerat.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar
arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Reklamation skall ske direkt utan dröjsmål till färdledaren på resan.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokale representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att
respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt
sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada.
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån
det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna
orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. Är resenär ej svensk medborgare skall detta anmälas vid bokningstillfället.
8.4 Avvikande från arrangemanget.
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24
timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden
eller av allmän domstol.

Arrangörer enligt resegarantilagen är:
Nilsbuss AB, Box 47, 598 21 VIMMERBY, Gatuadressen är Kvarnängsgatan 3, Vimmerby Tel: 0492-15080.
Ramkvillabuss AB, Rådjursvägen 6 A, 352 45 VÄXJÖ Tel: 0470-60500

Bra att veta

Avbeställningsskydd

På resor från 2 dagar och längre kan du köpa till ett avbeställningsskydd; se respektive resa för kostnad. Med detta är du garderad vid sjukdom före avresa. Om du eller någon nära anhörig skulle insjukna kan du mot uppvisande av läkarintyg få hela den inbetalade summan i retur med undantag för en expeditionsavgift på 300:- samt kostnaden för avbeställningsskyddet och icke ombokningsbara evenemangsbiljetter. Avbeställningsskyddet är frivilligt och kan endast tecknas vid beställningen av resan. Avbeställning skall ske före första angivna avresetid för aktuell resa och läkarundersökning senast avresedagen. Om resenären avbeställer resan tidigare än 30 dagar före avresan – avresedagen inräknad – återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 300:-. Högre expeditionsavgift kan förekomma på vissa resor. För dagsturer gäller punkt 3.1.3 och 3.1.4 under Allmänna Resevillkor – inget läkarintyg krävs!

Bagage

Varje resenär får ta med sig en resväska plus handbagage; max 30 kg. Vid flygresor gäller speciella regler.

Barnrabatt

På flerdagarsresor lämnas följande barnrabatter om inget annat anges: Barn ej fyllda 16 år får 25% om barnet delar rum med två fullt betalande resenärer, barn under 16 år som delar rum med en (1) vuxen får 15% rabatt. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra rabatter. Barn ej fyllda 16 år får 50% rabatt på dagsutflykter under resan. Gäller ej middagsarrangemang och nöjesparksbiljetter.

Bekräftelse - Biljett

Direkt efter bokning skickar vi en bekräftelse på resan. Kontrollera noga att allt stämmer med den bokning du gjort. 

Betalning

Anmälningsavgiften är 300:- per person på 2-dagarsresor och 600:- per person på övriga flerdagarsresor. Tillsammans med anmälningsavgift betalas frivilligt tecknat avbeställningsskydd. Se kostnad på respektive resa. Anmälningsavgiften betalas till Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor inom 7 dagar eller omgående till resebyrån där anmälan är gjord. Slutlikvid erläggs senast 30 dagar före avresa. Se även under rubriken prisgaranti. Obs! På bland annat flyg- och teaterresor kan undantag förekomma när det gäller både anmälningsavgift och tid för slutbetalning. För dagsturer erläggs hela betalningen senast 21 dagar före avresan, ingen anmälningsavgift erläggs. 

Bokning

Du kan boka din resa på telefon, på www.ramkvillabuss.se och på flera resebyråer i vårt upptagningsområde. Bokning av resor längre än 3 dagar bör göras minst en månad före avresedagen. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord.

Försäkring

Kontrollera reseförsäkringsskyddet på din hemförsäkring och teckna vid behov särskild reseförsäkring. Vi kan hjälpa dig att teckna reseförsäkring. Vid utlandsresa inom EU/EES, ta med Försäkringskassans kort som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.

Genomförande av resa

Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare meddelas resenären senast 3 dagar före avresan. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Längre resor senast 14 dagar före avresan. Resa genomförs vid minst 20 anmälda deltagare.

Grupprabatt

Kontakta något av våra kontor för en prisuppgift.

Gäster med speciella behov

Allergi mot speciell mat skall meddelas vid bokning. Obs! Vi kan inte garantera att önskemål om särskild kost infrias. Eventuellt funktionshinder bör meddelas vid bokning så att vi kan hjälpa till vid val av resa. Varje resenär ansvarar själv för att man klarar av att genomföra resans dagsprogram.

Inkvartering

I resornas pris ingår del i tvåbäddsrum med dusch/wc om inget annat anges. Tvåbäddsrum kan variera i storlek. På vissa hotell kan dubbelrum med s k ‘’grandlit-säng’’ förekomma, vilket innebär att två personer erhåller en bredare enkelsäng. Enkelrum finns att tillgå i begränsad omfattning. Standarden på enkelrummen kan trots pristillägget ibland vara lägre än dubbelrummen. Trebäddsrum kan ibland vara dubbelrum med extrasäng. Pris per person är då samma som i dubbelrum. Det kan under högsäsong hända att hotellen Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor har kontrakt med, har hyrt ut fler rum än de har, en s k överbokning. Vi gör då allt vi kan för att ordna ett likvärdigt eller bättre hotell. Tyvärr varierar ibland rumsstandarden inom samma hotell. Eventuella anmärkningar på detaljer i inkvarteringen skall framföras direkt till reseledaren, så att rättelse kan ske under resans gång.

Kundklubb

För dig som kund innebär det att varje krona du handlar för ger en poäng i bonussystemet. Dina poäng knyts direkt till dina bokningar och är personliga.

Kvarglömda saker

Vi hjälper gärna till med efterlysning av kvarglömda saker men tar ut en expeditionsavgift på 100:- plus den faktiska kostnaden för telefonsamtal, porto och liknande. För flyg gäller speciella regler.

Luftkonditionering i bussen

Samtliga våra bussar på utlandsresor är utrustade med kylanläggning som ger sval luft. Denna ”aircondition’’ är många gånger nödvändig för att ge en behaglig temperatur i bussen. Vid mycket varm yttertemperatur kan det hända att bussens kylaggregat inte klarar de sydliga breddgradernas högre luftfuktighet och då inte ger den svalka man önskar. Vi reserverar oss för denna omständighet och kan ej betala ersättning om kylaggregatet skulle gå sönder.

Lunch- och kaffepauser

På våra resor gör vi lunch- och kaffepauser. Varje passagerare betalar då för sig om inte annat står angivet.

Medlem i Sveriges bussföretag - Din trygghet

Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor är med i Sveriges bussföretag. För att bli invald krävs att man motsvarar branschens högt ställda krav. Det vill säga att resans samtliga arrangemang är utformade i enlighet med gällande regler, att kvalitetskraven uppfylls, att servicenivån alltid motsvarar det som lovas samt att resans prissättning är skälig. Därför är vi stolta över att vara medlem.

Miljö

Vi på Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor bryr oss om miljön. Vi använder till exempel miljövänliga produkter till våra bussar och på våra försäljningskontor.

Parkering

Kostnadsfri kundparkering finns vid våra bussgarage i Växjö, Vimmerby och Nybro.

Pass

För resor utom Norden skall resenär vara försedd med giltigt pass. För enstaka resor kan pass krävas även inom Norden.

Platser i bussen

På alla våra resor kan du mot en kostnad boka en särskild sittplats i bussen. Platsen är då din under hela resan, dock ej på eventuell anslutningsbuss. På resor som är minst 5 dagar kostar detta 250:- per person, på 2-4-dagarsresor 100:- per person, på dagsresor 30:- per person. Det kan förekomma undantag på vissa resor.

Prisgaranti

Om slutlikviden betalas omgående tillsammans med anmälningsavgiften är det pris som angivits vid bokningen och står på deltagarbeviset garanterat. Priset kan ej höjas på grund av valutakursändringar eller andra kostnadsökningar. Höjda skatter och avgifter beslutade av myndigheter samt ändrade flygpriser är undantagna.

Reklamationer

Vi hoppas du inte ska finna anledning till klagomål. Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren på resan, eller till chauffören om reseledare ej medföljer, så denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till researrangören skall ske skriftligen och senast 30 dagar efter avslutad resa.

Teater och evenemang

Vid teaterföreställningar och andra evenemang kan rollistan ändras av olika orsaker som till exempel medverkandes sjukdom.

Utflykter

På enstaka resor kan man boka till utflykter. Ändringar kan förekomma bland annat beroende på säsongsvariationer. 

Vaccination

Vaccination är normalt inte nödvändig till något av våra resmål.

Vad ingår i resans pris

I faktarutan vid varje resa anges vad som ingår i resans pris. Läs noga och jämför gärna! På våra dagsturer där lunch ingår i priset ingår även måltidsdryck. På övriga resor ingår ej måltidsdryck. Frukost består i regel av buffé men enklare frukost kan förekomma. Entréavgifter ingår endast om det står angivet i faktarutan.

Värdesaker

Lämna pengar och värdesaker till hotellets reception eller i deponeringsfack på rummet. Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor tar inget ansvar för förlorade pengar eller värdesaker.

Ändringskostnad

Vid ändring av namn, påstigningsort eller liknande tar vi ut en avgift på 150:-. Vid flygresor gäller särskilda villkor.

Önskemål

Vi tar gärna emot dina önskemål och tillgodoser dem om möjlighet finns. Önskemål om att exempelvis bo nära en bekant eller på en viss våning kan vi dock inte lämna några garantier för eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn till.

Öppet köp

Vi erbjuder kostnadsfri avbeställning i 7 dagar efter bokning, dock minst 35 dagar före avresan. Obs! På bland annat flyg- och teaterresor kan undantag förekomma.

Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Ramkvillabuss kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Ramkvillabuss, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Ramkvillabuss har tecknat skydd vid obestånd hos Gar-Bo Försäkring AB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Ramkvillabuss obestånd.

 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

Anslutningar

Vi har ett stort anslutningsnät, men med variation för varje resa. På de flesta resor har vi över 30 olika påstigningsorter mellan Norrköping och Malmö genom flera rutter - helt utan tillägg. Se varje resas påstigningsorter genom att klicka på "Avgångs- och ankomsttider" .

Observera att det inte alltid är samma påstigningsorter för alla avgångar på en resa.

Andra färdsätt som taxi eller liknande kan förekomma.

Vi ber dig vara på plats i god tid före anslutningsbussens avgång från din påstigningsplats.

Personuppgiftspolicy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Ramkvillabuss hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

Information om personuppgifter

Personuppgifter är all information som härrör till en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika uppgifter, som insamlas tillsammans och kan leda till identifiering av en viss person, utgör också personuppgifter. Exempel på personuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, anställningsnummer, ID-kortnummer, cookie-ID, IP-nummer.

 

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter

Ramkvillabuss AB (556906-6144), Box 47, 598 21 Vimmerby
Tel.: 0492-56 66 00, e-post: info@nilsbuss.se, hemsida: www.nilsbuss.se

 

Behandlade personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Vi ska se till att alla våra personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. Vi ska vara transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Ramkvillabuss ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in personuppgifter när någon

- bokar en resa eller annat evenemang,
- tar del av information och anmäler sig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
- svarar på enkäter och deltar i undersökningar,
- söker lediga tjänster eller anmäler sitt intresse för anställning hos oss och
- besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Ramkvillabuss ska inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning.

I samband med köp eller anmälan via våra webbplatser, per telefon, mail eller brev beställer nyhetsbrev, bokar resa eller annan tjänst, registreras man som kund hos Nilsbuss. Information som lämnas ska registreras och användas för administration av beställda tjänster eller produkter. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller för att skicka reklammaterial eller kommunikation avseende tjänster tillhandahållna av Ramkvillabuss. Vi ska inte använda eller dela personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med vetskap eller med samtycke.

Man ska när som helst kunna begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på ens registrering på våra webbplatser.

 

Överföring av personuppgifter

Ramkvillabuss ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter till tredje man eller utomlands är förenliga med de ändamål som angivits för individen och de avtalsförpliktelser som gäller avseende sådan personlig information. Alla identifierbara personuppgifter som lämnas till Ramkvillabuss lämnas på helt frivillig basis. Ramkvillabuss ska aldrig sälja, publicera eller lämna ut uppgifter om någon till någon icke närstående tredje part utan att först underrätta besökaren och inhämta uttryckliga tillstånd och godkännande.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Vi kan t.ex. bli skyldiga på grund av tvingande bestämmelser att överföra dina personuppgifter till myndigheter såsom Revisorsnämnden (RN) som utövar tillsyn över revisorer i Sverige. En revisor är enligt lag skyldig att tillhandahålla RN uppgifter och handlingar som RN begär i sin tillsynsverksamhet. Vi får också i den utsträckning lagen tillåter överföra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att försvara Nilsbuss legitima intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar.

Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

 

Informationsintegritet

Ramkvillabuss ska vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas.

 

Tid under vilken personuppgifterna behandlas

Ramkvillabuss ska vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller varan, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har man samtyckt till att sina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess man önskar att uppgifterna ska tas bort. Till följd av lag eller annan författning kan vi vara tvungna att behandla personuppgifterna under ytterligare tid. Personuppgifter som ingår i och utgör räkenskapsmaterial måste enligt lag sparas i sju år.

 

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade, d.v.s. kontaktpersonen, kunden eller annan person som uppgifterna angår, ska ha rätt att få information om vår behandling av dennes personuppgifter. Därtill ska den registrerade ha rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år innehållande dennes personuppgifter som vi behandlar. Den registrerade ska genom att kontakta oss kunna rätta eller blockera sin personuppgift eller återkalla sitt samtycke.

 

Klagomål

Om den registrerade vill klaga på vår behandling av hans eller hennes personuppgifter, kan detta ske direkt till oss enligt vår kontaktinformation ovan.

Klagomål kan även inges till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen.